GRC · Formigó arquitectònic · Pedra artificial

CA · ES

Material Emmotllat

Elements prefabricats de formigó elaborats mitjançant la utilització de motlles de fusta, polièster, metall o elastòmer. Això permet donar la forma desitjada a la peça.

Revestiments per a escales [+]

- Graons de formigó

- Peces de paviment a mida

- Escales prefabricades a mida

Mobiliari urbà [+]

- Bancs
- Jardineres
- Escossells
- Vorades
- Graons massissos
- Fonts

Elements de pedra artificial tradicional [+]

- Coronaments
- Ampits
- Dintells
- Balcons
- Muntants
- Bases d'aire condicionat
- Bases de plaques solars
- Balustre
- Tapes de nínxols
- Mosaic hidràulic i reposicions de paviments antics

Complements per a façanes [+]

- Gàrgoles
- Cornises
- Pèrgoles
- Gelosia
- Aplacats
- Voladius
- Reposicions de motllures antigues (rehabilitació)

Elements singulars [+]

- Elements amb gravats

- Matrius

- Possibilitat de realitzar qualsevol mecanizat/fresat a mida

Imitació ceràmica [+]

Es fan aplacats per a façanes amb peces de formigó amb fibres, la qual cosa fa que es puguin realitzar peces de només 2,5 cm de gruix.

Aquestes peces permeten imitar tot tipus d'acabats i geometria de la ceràmica.

© 2015 Mosaicos Ubasart